Τι είναι FSI;


Στον οικονομικό τομέα, τι είναι το Financial Stability Institute (FSI);

Απαντήσεις

Ίδρυμα Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ιδρύθηκε το 1999 από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και την Eπιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία για να συνδράμει τις εποπτικές αρχές στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα και ιδιαίτερα: α) να προωθήσει υγιή εποπτικά πρότυπα και πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο β) να παράσχει στους επιθεωρητές πρόσφατες πληροφορίες για τα προϊόντα, τις πρακτικές και τις τεχνικές της αγοράς ώστε να προσαρμόσουν τον έλεγχό τους στους νεωτερισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα γ) να βοηθήσει τους επιθεωρητές στην ανάπτυξη επιλογών εποπτείας με την ανταλλαγή εμπειρίας μέσω σεμιναρίων και περιφερειακών εργαστηριακών ασκήσεων δ) να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές στη χρήση πρακτικών και εργαλείων ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να επιτύχουν και τους πιο φιλόδοξους στόχους τους. Το ίδρυμα λειτουργεί στη Βασιλεία και ανήκει στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).Προσθήκη νέας απάντησης