Τι είναι Frozen assets;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Frozen assets;

Απαντήσεις

Ελληνικά: παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσωρινά μπλοκαρισθεί, δηλαδή ο δικαιούχος έχει στερηθεί της ελεύθερης διάθεσης και εκμετάλλευσης αυτών. Αυτό συμβαίνει λόγω κάποιου κυβερνητικού κανονισμού ή νόμου ο οποίος οφείλεται ή σε συναλλαγματικούς περιορισμούς ή λόγω πολέμου ή καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τα δικαστήρια, επίσης, μπορούν να διατάξουν την κατάσχεση ακινήτων, χρεογράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σαν προσωρινό μέτρο ή για την οριστική ικανοποίηση νόμιμης απαίτησης.Προσθήκη νέας απάντησης