Τι είναι Front, Back and Middle office;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Front, Back and Middle office;

Απαντήσεις

Με τον όρο Front Office νοείται το τμήμα διαπραγμάτευσης (dealing ή trading room) μιας τράπεζας ή μιας επιχείρησης που αγοράζει και πωλεί συνάλλαγμα, εθνικό νόμισμα, χρεόγραφα, υπηρεσίες ή εμπορεύματα. Back Office είναι οι υποστηρικτικές εργασίες που διεκπεραιώνουν τις συναφθείσες αγοραπωλησίες. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης των πράξεων, διακανονισμού και παράδοσης των τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Middle Office είναι η υπηρεσιακή μονάδα που παρακολουθεί τους κινδύνους των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και μετρά την απόδοση των πράξεων του Front Office όπως π.χ. την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου τίτλων ή άλλων επενδύσεων.Προσθήκη νέας απάντησης