Τι είναι French government securities;


Απαντήσεις

French government securities σημαίνει χρεόγραφα του Γαλλικού δημοσίου. Διακρίνονται σε :

α) γραμμάτια του θησαυροφυλακίου με σταθερή απόδοση και προεξόφληση του τόκου (BTFs, Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés). Εκδίδονται σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής και εξοφλούνται στο άρτιο κατά τη λήξη τους. Εξυπηρετούν τις άμεσες ταμειακές ανάγκες του δημοσίου και για το λόγο αυτό οι δημοπρασίες διεξάγονται κάθε Δευτέρα. Τα γραμμάτια έχουν λήξη 13 εβδομάδων και εξαιρετικά 4 ή 7 εβδομάδων

β) μεσοπρόθεσμα γραμμάτια του θησαυροφυλακίου με σταθερή απόδοση και με ετήσιο τόκο (BTANs, Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels). Oι δημοπρασίες διεξάγονται κάθε τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα και έχουν λήξη 2 ή 5 ετών. Το ποσό των κουπονιών είναι σταθερό και πληρώνεται κάθε 12 μήνες

γ) ομόλογα του θησαυροφυλακίου (OATs, Obligations assimilables du Trésor). Έχουν λήξη από 7 έως 30 έτη και εξυπηρετούν τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του δημοσίου. Οι δημοπρασίες διεξάγονται κάθε πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. Η πλειονότητα των ομολόγων έχει σταθερή απόδοση και είναι αποπληρωτέα στη λήξη τους. Όμως, εκδίδονται και ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου δεικτοποιημένα στο επιτόκιο της σταθερής λήξης 10 ετών (OAT TEC όπως επίσης και ομόλογα συνδεόμενα με το δείκτη τιμών καταναλωτή της Γαλλίας (OATi) και ομόλογα συνδεόμενα με τον εναρμονισμένο (HICP) δείκτη τιμών καταναλωτή (OAT€ I).Προσθήκη νέας απάντησης