Τι είναι Fourth Markets;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fourth Markets;

Απαντήσεις

Ελληνικά: τέταρτες αγορές. Είναι εξωχρηματιστηριακές αγορές (over the counter markets, OTC) στις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι, που είναι συνήθως χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, διαπραγματεύονται απ’ ευθείας χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσου (broker) με στόχο τη μείωση του κόστους συναλλαγής. Συνήθως, η διαπραγμάτευση, η οποία διεξάγεται μέσω ενός ιδιωτικού ηλεκτρονικού δικτύου, αφορά ένα σύνολο μεγάλων συναλλαγών. Για παράδειγμα, όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και ένα συνταξιοδοτικό ταμείο επιθυμούν να διαπραγματευθούν σε πολύ μεγάλη ποσότητα (large block) μετοχές ή ομόλογα προτιμούν μία τέταρτη αγορά προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με προμήθειες διαμεσολάβησης και έξοδα συναλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης