Τι είναι Forward transactions in securities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forward transactions in securities;

Απαντήσεις

Ελληνικά: προθεσμιακές συναλλαγές σε χρεόγραφα. Σημαίνει τις συμβάσεις οver-the-counter (βλέπε όρο) στις οποίες η αγορά ή η πώληση ενός επιτοκιακού χρηματοοικονομικού εργαλείου (συνήθως ενός ομολόγου ή ενός εντόκου γραμματίου) συμφωνείται την ημέρα της σύναψης της συναλλαγής για παράδοση, όμως, σε μια μελλοντική ημερομηνία σε μια δεδομένη τιμή.Προσθήκη νέας απάντησης