Τι είναι Forward Rate Agreement (FRA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forward Rate Agreement (FRA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: προθεσμιακό συμβόλαιο επιτοκίου. Είναι προθεσμιακή σύμβαση για την κάλυψη του κινδύνου μεταβολής των επιτοκίων. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα προθεσμιακό συμβόλαιο που καθορίζει τώρα ένα επιτόκιο που πρέπει να πληρωθεί ή να εισπραχθεί για μια συγκεκριμένη υποχρέωση της οποίας η έναρξη προσδιορίζεται σε μια μελλοντική ημερομηνία. Άλλως, FRA είναι η σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων που συμφωνούν σχετικά με το επιτόκιο που θα πρέπει να καταβληθεί για ένα ποσό υποθετικής κατάθεσης (notional amount) συγκεκριμένης διάρκειας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Στη μελλοντική ημερομηνία διακανονισμού, ο ένας αντισυμβαλλόμενος πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στον άλλο ίση με τη διαφορά του συμφωνημένου επιτοκίου και του επιτοκίου αναφοράς την ημέρα του διακανονισμού. Σε ένα FRA δεν γίνεται ανταλλαγή κεφαλαίων, δεν υπάρχουν premiums, margins ή άλλα έξοδα. Πρόκειται για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου ο διακανονισμός γίνεται στη λήξη οπότε οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη διαφορά του επιτοκίου (compensation or differential payment) του FRA και του επιτοκίου αναφοράς (π.χ +1% επί του επιτοκίου LIBOR την ημέρα διακανονισμού). Στη σύμβαση μπορεί να ορίζεται ότι ότι ο ένας αντισυμβαλλόμενος θα πληρώσει ένα σταθερό επιτόκιο (fixed interest rate) και ο άλλος ένα κυμαινόμενο επιτόκιο (floating interest rate) συνδεδεμένο με ένα δείκτη αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή ο πληρωτής του σταθερού επιτοκίου καλείται payer, borrower ή buyer ενώ ο λήπτης αυτού καλείται receiver, lender ή seller. Το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται πάντα με ένα δείκτη αναφοράς και στις περισσότερες περιπτώσεις με το Libor ή το Euribor 3, 6, 9 ή 12 μηνών. Το FRA είναι συνήθως εξωχρηματιστηριακό μέσο (OTC, Over the Counter). Υπάρχουν, όμως, και τυποποιημένα FRAs που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.Προσθήκη νέας απάντησης