Τι είναι Forward contract;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forward contract;

Απαντήσεις

Είναι η προθεσμιακή σύμβαση με βάση την οποία ο ένας αντισυμβαλλόμενος πωλεί στον άλλο ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, μια μετοχή, ένα νόμισμα ή ένα εμπόρευμα σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε μια καθορισμένη τιμή. Οι προθεσμιακές τιμές καθορίζονται με βάση την τιμή αξίας δύο ημερών (spot rate) προστιθεμένου ενός premium ή αφαιρουμένου ενός discount ανάλογα με την πρόβλεψη της εξέλιξης της μελλοντικής τιμής στην αγορά. Συνήθως, η τιμή αυξάνεται για να περιλάβει τον κίνδυνο της αγοράς που προκύπτει από τη μεταβλητότητα των τιμών αν και ο πωλητής μπορεί να καλυφθεί με αντίθετη πράξη. Currency forward είναι μία μη μεταβιβάσιμη προθεσμιακή σύμβαση στην οποία ο ένας αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αγοράσει ή να πωλήσει στον άλλο μία συγκεκριμένη ποσότητα νομίσματος, σε μία συγκεκριμένη τιμή και σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Οι ανωτέρω προθεσμιακές συμβάσεις δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά αλλά αποτελούν εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (over-the-counter, OTC).Προσθήκη νέας απάντησης