Τι είναι Forfiting (φορφέϊτινγκ);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forfiting (φορφέϊτινγκ);

Απαντήσεις

Forfiting είναι η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (λήξης συνήθως από 6 μήνες έως 6 χρόνια) που προκύπτουν από εξαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών. Δηλαδή είναι το factoring των εξαγωγών. Μία εταιρία είσπραξης επιχειρηματικών απαιτήσεων αγοράζει αμετάκλητα από ένα εξαγωγέα τις απαιτήσεις του -σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής- έναντι του εισαγωγέα με βάση μια σύμβαση και στη συνέχεια προσπαθεί να εισπράξει με νόμιμο τρόπο την απαίτηση. Με τον τρόπο αυτό, παραιτείται από το δικαίωμα αναγωγής, δηλαδή σε περίπτωση μη πληρωμής να στραφεί κατά του εξαγωγέα, και αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο είσπραξης της οφειλής και το συναφές λειτουργικό κόστος ενώ απελευθερώνει τον εξαγωγέα από την επιμέλεια της είσπραξης των απαιτήσεων. Για τις υπηρεσίες αυτές εισπράττει προμήθεια που συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της κατωτέρας από αυτήν τιμής με την οποία αγοράζει τις απαιτήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης