Τι είναι Foreign exchange risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Foreign exchange risk;

ΑπαντήσειςForeign exchange risk σημαίνει συναλλαγματικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας του κεφαλαίου ή των τόκων μιας επένδυσης σε ξένο νόμισμα που οφείλεται στη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Διακρίνεται σε τρεις μορφές: α) ο σχετικός με τις συναλλαγές. Μια εταιρία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο στη διάρκεια μιας χρηματοοικονομικής ή εμπορικής συναλλαγής που είναι εκπεφρασμένη σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της χώρας ή νομισματικής ζώνης στην οποία ανήκει. Ο κίνδυνος είναι να υλοποιηθεί η συναλλαγή σε άλλη ισοτιμία από αυτή που ίσχυε όταν συμφωνήθηκε η συναλλαγή β) ο κίνδυνος της λογιστικής τιμής. Είναι ο κίνδυνος αποτίμησης της αξίας του ενεργητικού που μπορεί να μεταβάλλεται σε κάθε κλείσιμο ισολογισμού μιας ξένης θυγατρικής εταιρίας και γ) ο συναλλαγματικός λειτουργικός κίνδυνος. Αφορά τις συνέπειες των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στη δραστηριότητα και τη θέση της εταιρίας στα πλαίσια του ανταγωνιστικού της περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στις πωλήσεις, τα περιθώρια κέρδους και το μερίδιο της αγοράς.

Προσθήκη νέας απάντησης