Τι είναι Foreign Direct Investments (FDI);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Foreign Direct Investments (FDI);

Απαντήσεις

Ελληνικά: ξένες άμεσες επενδύσεις. Η απόκτηση στο εξωτερικό φυσικών περιουσιακών στοιχείων όπως εργοστασίων και εξοπλισμού ή ακινήτων. Στην περίπτωση που ο αποκτών είναι ξένη εταιρία, ο λειτουργικός έλεγχος πρέπει να ανήκει σε αυτή.Προσθήκη νέας απάντησης