Τι είναι Focus Portfolio;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Focus Portfolio;

Απαντήσεις

Ελληνικά: εστιακό ή θεματικό χαρτοφυλάκιο. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και μετοχών για επενδυτές που αναζητούν μεγάλες αποδόσεις σε κανονικούς λογαριασμούς ή σε συνταξιοδοτικά σχήματα. Αποτελείται από επιλεγμένες μετοχές και χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων σε μεγάλα χρηματιστήρια και εποπτευόμενες αγορές, και οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε διάφορους τομείς αλλά έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν υγιή χρηματοοικονομική βάση, μεγάλα κέρδη και θετικές μελλοντικές προοπτικές. Ένας θεματικός επενδυτής δεσμεύει τα χρήματά του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και συνήθως κλείνει τη θέση του εφόσον καταγράφει μεγάλα κέρδη. Προκειμένου, όμως, να μη παγιδευτεί, αποφασίζει να επενδύσει μετά από σοβαρή ιστορική και θεμελιώδη ανάλυση της πορείας των επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα επενδύσει. Μέχρι τη λήξη της διάρκειας της θεματικής επένδυσης, παρακολουθεί τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ρευστοποιεί τις θέσεις του εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται ένδειξη χρηματοοικονομικού κινδύνου. Στόχος του είναι να διασφαλισθεί για την αποπληρωμή του κεφαλαίου του και μίας επαρκούς απόδοσης.Προσθήκη νέας απάντησης