Τι είναι Floater, Floating Rate Note (FRN), Floating Rate CMO and Inverse Floater;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Floater, Floating Rate Note (FRN), Floating Rate CMO and Inverse Floater;

Απαντήσεις

Ελληνικά: χρηματοοικονομικά προϊόντα με κυμαινόμενο επιτόκιο.

· Floater είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν με κυμαινόμενο κουπόνι. Είναι ένα μέσο με κουπόνι που κυμαίνεται σύμφωνα με κάποιο καθορισμένο επιτόκιο αναφοράς (reference rate). Οι τιμές του που διαμορφώνονται στην αγορά τείνουν να είναι ασταθείς ενώ η duration είναι κατά κανόνα πολύ υψηλή. Στο παρελθόν ήταν δημοφιλές ιδιαίτερα μεταξύ των επενδυτών που ήθελαν να στοιχηματίσουν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.

· Floating Rate Note (FRN) είναι ένα χρεόγραφο κυμαινόμενου επιτοκίου. Είναι και αυτό ένα floater το επιτόκιο του οποίου καθορίζεται σε ένα ποσοστό επί ενός δείκτη της διατραπεζικής αγοράς π.χ +1% επί του Libor. Εάν ο δείκτης μειωθεί την ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, μειώνεται και το επιτόκιο και το αντίστροφο. Τυπικά, ένα FRN είναι ένα μεσοπρόθεσμο ομόλογο, με λήξη συνήθως γύρω στα πέντε έτη. Σαν επιτόκιο αναφοράς, εκτός από το τρίμηνο ή εξάμηνο Libor, υιοθετείται η απόδοση του εντόκου γραμματίου του δημοσίου ή το 85% της μέσης απόδοσης του πεντάχρονου ομολόγου του δημοσίου ή το prime rate του επιτοκίου της FED ή το Euribor ή ο δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP, CPI). Το περθώριο (margin) είναι η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου των τοκομεριδίων και του επιτοκίου της διατραπεζικής αγοράς. Η συχνότητα επανακαθορισμού (frequency of reset) είναι η χρονική περίοδος από τη στιγμή που θα καθορισθεί το επιτόκιο των τοκομεριδίων μέχρι τη στιγμή του επανακαθορισμού. Συνήθως, επενδυτές τέτοιων τίτλων είναι εμπορικές τράπεζες, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες.

· Floating Rate CMO είναι ένα εγγυημένο ενυπόθηκο ομόλογο (Collateralised Mortgage Obligation, CMO, βλέπε όρο) με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το CMO είναι και αυτό ένα floater στην περίπτωση που το κουπόνι του είναι κυμαινόμενο.

· Inverse Floater είναι ένας τίτλος με αντιστρόφως κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο τόκος που οφείλεται στον κάτοχο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, όπως π.χ ενός ομολόγου, κυμαίνεται σε αντίθετη κατεύθυνση με την τιμή αναφοράς. Δηλαδή, όταν π.χ το Libor αυξάνεται η τιμή του κουπονιού μειώνεται και όταν το Libor μειώνεται η τιμή του κουπονιού αυξάνεται. Με κάθε πληρωμή κουπονιού, το κυμαινόμενο επιτόκιο αναπροσαρμόζεται για την επόμενη περίοδο σύμφωνα με τον τύπο «κυμαινόμενο επιτόκιο = σταθερό επιτόκιο – μόχλευση της τιμής αναφοράς του κουπονιού». Τα Inverse Floaters μερικές φορές προσφέρονται από επιχειρήσεις ή εταιρίες στήριξης ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σαν ενδιάμεσα χρεόγραφα. Μία τυπική δομή μπορεί να έχει μία λήξη πέντε ετών, να πληρώνει κουπόνια κάθε τρεις μήνες και να προσφέρει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο 10% μείον δύο φορές την τιμή αναφοράς του Libor τριών μηνών.Προσθήκη νέας απάντησης