Τι είναι Fixed rate tender;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fixed rate tender;

Απαντήσεις

Fixed rate tender σημαίνει «δημοπρασία σταθερού επιτοκίου». Τεχνική όπου το επιτόκιο προκαθορίζεται από την κεντρική τράπεζα και οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία αναγράφουν στις προσφορές τους το ποσό με το οποίο επιθυμούν να συνάψουν συναλλαγή με το επιτόκιο αυτό.Προσθήκη νέας απάντησης