Τι είναι Fixed income;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fixed income;

Απαντήσεις

Fixed income σημαίνει «σταθερό εισόδημα». Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος παρέχουν μία απόδοση με τη μορφή σταθερών περιοδικών πληρωμών και πλήρη επιστροφή του κεφαλαίου κατά τη λήξη. Eπενδύσεις σταθερού εισοδήματος είναι π.χ οι καταθέσεις σταθερού επιτοκίου, τα κυβερνητικά, δημοτικά και εταιρικά ομόλογα που πληρώνουν σταθερό ποσό για τα κουπόνια μέχρι τη λήξη, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με τον όρο ότι θα καταβάλλουν ένα σταθερό μέρισμα, τα πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs) και τα εμπορικά χρεόγραφα (CPs). Σταθερό επίπεδο εισοδήματος προσφέρει επίσης η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης. Δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν πληρωμές σταθερού εισοδήματος πχ οι τόκοι των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή το μέρισμα που αναμένεται να εισπραχθεί από τις κοινές μετοχές.Προσθήκη νέας απάντησης