Τι είναι Firewall;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Firewall;

Απαντήσεις

Ελληνικά: πύρινο τοίχος.

· Στην χρηματοοικονομική είναι το νομικό φράγμα μεταξύ της διαχείρισης των διαθεσίμων και των τραπεζικών συναλλαγών εντός του ιδίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να μη διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες (άλλως σινικό τείχος, Chinese wall).

· Στην πληροφορική είναι το πύρινο τοίχος δικτύου (network firewall) που προστατεύει το δίκτυο υπολογιστών από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Εμποδίζει π.χ τους υπαλλήλους ή και τους πελάτες της επιχείρησης να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα εμπιστευτικά πεδία του εσωτερικού και εξωτερικού συστήματος Η/Υ (intranet και extranet) ή εμποδίζει την πρόσβαση τρίτων όπως μέσω του διαδικτύου εισχωρήσουν σε εμπιστευτικά δεδομένα της επιχείρησης. To firewall αναλαμβάνει να ελέγχει όλες τις πληροφορίες που φθάνουν στον Η/Υ από το διαδίκτυο. Εάν ένα firewall έχει εγκατασταθεί στον προσωπικό υπολογιστή, τότε μέσω αυτού είναι δυνατόν να καθορισθεί από ποιους Η/Υ και με ποιο τρόπο θα δεχόμαστε πληροφορίες. Χρησιμοποιεί φίλτρα που αναλύουν τα εισερχόμενα πακέτα δεδομένων και ανάλογα με τις οδηγίες τα αφήνουν να περάσουν ή όχι. Τα network firewalls μπορεί να είναι συσκευές υλικού (hardware devices), προγράμματα λογισμικού (software programs) ή ένας συνδυασμός και των δύο.Προσθήκη νέας απάντησης