Τι είναι Financing gap of non-financial corporations;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financing gap of non-financial corporations;

Απαντήσεις

Είναι το μη χρηματοδοτικό έλλειμμα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι η διαφορά μεταξύ της αποταμίευσης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μέσω παρακράτησης κερδών και αποσβέσεων (retained earnings and depreciation allowances) και των μη χρηματοοικονομικών επενδύσεών τους. Μπορεί, επίσης, να οριστεί με βάση τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς σαν η διαφορά μεταξύ της καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και της καθαρής ανάληψης υποχρεώσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ των δεικτών υπάρχουν στατιστικές διαφορές (statistical discrepancies) λόγω ασυμφωνίας των στοιχείων στα οποία βασίζεται έκαστος.Προσθήκη νέας απάντησης