Τι είναι Financial Vehicle Corporations (FVCs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financial Vehicle Corporations (FVCs);

Απαντήσεις

Οργανισμοί Χρηματοπιστωτικών Οχημάτων. Πρόκειται για θυγατρικές εταιρίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προβαίνουν σε έκδοση χρεογράφων ασφαλιζόμενων από τιτλοποιημένες απαιτήσεις όπως π.χ από απαιτήσεις δανείων και πιστωτικών καρτών. Με τις εισπράξεις από την έκδοση αυτών των χρεογράφων χρηματοδοτείται ο αρχικός εκδότης (originator) ο οποίος μπορεί να μην αναγνωρίζει τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία οπότε η μεταφορά αυτών από τον αρχικό εκδότη στο FVC αποτελεί μία πώληση σύμφωνα με το πτωχευτικό δίκαιο και καλείται «αληθής πώληση» (true sale). Στην περίπτωση αυτή, οι απαιτήσεις από την έκδοση χρεογράφων ασφαλιζόμενων από τιτλοποιημένες απαιτήσεις δεν αναφέρονται καθόλου στον ισολογισμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αλλά μόνο στον ισολογισμό του FVC. Το χρηματοπιστωτικό, όμως, ίδρυμα έχει την ευχέρεια να κρατήσει και να εγγράψει τις απαιτήσεις αυτές στον ισολογισμό του, δημιουργώντας σαν αντιστάθμιση κινδύνου ένα χρηματοπιστωτικό παράγωγο (financial derivative) δηλαδή μία σύνθετη τιτλοποίηση σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται στο FVC μόνο ο πιστωτικός κίνδυνος ή μία κατάθεση.Προσθήκη νέας απάντησης