Τι είναι Financial risks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financial risks;

Απαντήσεις

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. Περιλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον νομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο διακανονισμού και τον λειτουργικό κίνδυνο (βλέπε όρους credit risk, market risks, legal risk, settlement or Herstatt risk, operational risk).Προσθήκη νέας απάντησης