Τι είναι FIFO (First in, First out);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FIFO (First in, First out);

Απαντήσεις

Λογιστική μέθοδος αποτίμησης του αποθέματος σύμφωνα με την οποία το κόστος των πρώτων προϊόντων που αποκτήθηκαν, είναι και το πρώτο κόστος που επιβαρύνει τα έξοδα. Στην πληροφορική σημαίνει ότι από τις εντολές που είναι στη σειρά της αναμονής ενός συστήματος πληρωμών θα προωθηθούν για διακανονισμό πρώτες αυτές που έχουν καταχωρηθεί πρώτες χρονικά στο σύστημα.Προσθήκη νέας απάντησης