Τι είναι FICO score;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FICO score;

Απαντήσεις

Ο βαθμός πιστωτικής αξιολόγησης FICO είναι ένα ακρωνύμιο των λέξεων Fair Isaak Credit Organization (άλλως Fair Isaak and Co.). Credit score είναι μία μέθοδος, που αναπτύχθηκε από τον ιδρυτή της ανωτέρω εταιρίας Φεάρ Ιζαάκ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για να καθορίσει την πιθανότητα που έχουν οι δανειζόμενοι να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Επιχειρεί να συμπυκνώσει το ιστορικό λήψης δανείων από τον υποβάλλοντα αίτηση για νέο δάνειο σε ένα μόνο αριθμό. Η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε αξιόπιστη από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιούνται μοντέλα και μαθηματικοί πίνακες για να προσδιορίσουν τη μελλοντική δανειστική ικανότητα. Η εταιρία Fair Isaak and Co.) και τα credit bureaus (βλέπε λέξη) των ΗΠΑ αναλύουν τη δανειστική ιστορία του κρινόμενου με βάση πολυάριθμους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι: 1) οι τελευταίες πληρωμές 2) το ποσό της πίστωσης σε σχέση με το ποσό της διαθέσιμης πίστωσης 3) το χρονικό διάστημα της πίστωσης 4) ο χρόνος παραμονής στην παρούσα κατοικία 5) το ιστορικό της απασχόλησης 6) η αρνητική πιστωτική πληροφόρηση όπως πτωχεύσεις, κατασχέσεις κλ.Προσθήκη νέας απάντησης