Τι είναι FHLMC;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC);

Απαντήσεις

Είναι εταιρία που λειτουργεί με βάση κανονιστικές διατάξεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η οποία αγοράζει από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλής ποιότητας. Στη συνέχεια τιτλοποιεί τα δάνεια αυτά με έκδοση ομολόγων που τα διανέμει στους διαπραγματευτές. Τα ομόλογα αυτά δεν είναι εγγυημένα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και η αγοραία αξία τους μέχρι τη λήξη μπορεί να διακυμαίνεται ελεύθερα.Προσθήκη νέας απάντησης