Τι είναι FESE;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FESE (Federation of European Securities Exchanges);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Αξιών. Ιδρύθηκε το 1974 και είναι μία επαγγελματική ένωση των επίσημων αγορών χρεογράφων και παραγώγων προϊόντων η οποία έχει ενσωματώσει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση των Γραφείων Συμψηφισμού (European Association of Clearing Houses, EACH).

· Η FESE προωθεί τη βελτίωση των αγορών χρεογράφων ενθαρρύνοντας τη συνεργασία στους τομείς των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών, των συμψηφισμού, διακανονισμών και παρακαταθήκης τίτλων, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ε.Ε και διευκολύνοντας την ευρωπαϊκή διασυνοριακή διαπραγμάτευση.

· Μέλη (members) της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνουν επίσημα και νομίμως εποπτευόμενα από δημόσιες αρχές χρηματιστήρια και γραφεία συμψηφισμού της Ε.Ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας. Με την ιδιότητα του Συνδεδεμένου Μέλους (Associate Member) γίνονται δεκτά επίσημα χρηματιστήρια και γραφεία συμψηφισμού κρατών που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στην Ε.Ε ενώ η ιδιότητα του Χρηματιστηρίου Ανταποκριτή (Corresponding Exchange) απονέμεται σε χρηματιστήρια και γραφεία συμψηφισμού ευρωπαϊκών κρατών εκτός Ε.Ε. Σήμερα, η FESE έχει μόνο «Μέλη», τα εξής:

Μέλη Της Ομοσπονδίας Των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Αξιών (FESE)
1)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
2) Bolsas y Mercados Espanoles (BME), Ισπανία που ενσωματώνει το Bolsas y Mercados Espanoles (Barcelona), το Bolsas y Mercados Espanoles (Bilbao), το Bolsas y Mercados Espanoles (Madrid), το Bolsas y Mercados Espanoles (MEFF) και το Bolsas y Mercados Espanoles (Valencia)
3) Deutsche Börse AG, Φρανκφούρτη, Γερμανία
4)LCH.Clearnet Group Ltd, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
5) London Stock Exchange, LME, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
6) London Metal Exchange, Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο
7) Luxembourg Stock Exchange, Λουξεμβούργο
8) Euronext που ενσωματώνει το Euronext Amsterdam, το Euronext Brussels, το Euronext Lisbon, το Euronext Paris και το Euronext.liffe London

· Η FESE διοικείται από ένα πρόεδρο που επικουρείται από ένα αντιπρόεδρο εκλεγόμενους για μια θητεία δύο ετών από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Η τελευταία συνέρχεται δύο με τρεις φορές το χρόνο για να συζητήσει τα πλέον κρίσιμα θέματα και να λάβει αποφάσεις. Στη ψηφοφορία κάθε μέλος έχει μία ψήφπ. Επικεφαλής της Γραμματείας, η οποία έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, είναι ο Γενικός Γραμματέας που επικουρείται από ένα Αναπληρωτή Γραμματέα. Το κεντρικό συντονιστικό όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Επιτροπή Εργασίας (Working Committee) που συνεδριάζει τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο. Δύο διαρκείς υποεπιτροπές α) για νομικά και κανονιστικά θέματα (Legal and Regulatory Matters Standing Sub-Committee) και για την οικονομία και τη στατιστική (Economics and Statistics Standing Sub-Committee) συνεδριάζουν σε τακτική βάση.Προσθήκη νέας απάντησης