Τι είναι Fast market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fast market;

Απαντήσεις

Fast market σημαίνει ταχεία αγορά. Υπερβολικά ταχεία διαπραγμάτευση ενός ειδικού χρεογράφου που προξενεί μία καθυστέρηση στην ηλεκτρονική ενημέρωση για την τελευταία πώληση και τις συνθήκες της αγοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση διαπραγμάτευσης συμβολαίων δικαιώματος προαίρεσης (options).
 Προσθήκη νέας απάντησης