Τι είναι Εxtension risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Εxtension risk;

Απαντήσεις

Εxtension risk σημαίνει επεκτατικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων ο οποίος θα επιβραδύνει τον αναμενόμενο χρόνο αποπληρωμής ενός ομολόγου ή δανείου. Στις περιπτώσεις αύξησης των επιτοκίων πέφτουν π.χ οι τιμές των ομολόγων και ο κάτοχος αυτού πρέπει να αναμένει το γύρισμα της αγοράς προκειμένου να προεξοφλήσει το ομόλογο στη δευτερογενή αγορά και να εισπράξει τουλάχιστον το ποσό του κεφαλαίου που επένδυσε. Στις ΗΠΑ, είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ένας αγοραστής ενυπόθηκων ομολόγων (mortgage-backed securities) από τις αυξήσεις του επιτοκίου των προπληρωμών. Όταν το επιτόκιο αυτό αυξάνεται, σαν αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των επιτοκίων, η πραγματική λήξη των ομολόγων παρατείνεται.Προσθήκη νέας απάντησης