Τι είναι Extendible swap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Extendible swap;

Απαντήσεις

Extendible swap σημαίνει παρατεινόμενο swap. Ο ένας ή και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να παρατείνουν το swap για μια πρόσθετη χρονική περίοδο πέραν της αρχικής ημερομηνίας λήξης.Προσθήκη νέας απάντησης