Τι είναι Expected rate of return;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Expected rate of return;

Απαντήσεις

Expected rate of return σημαίνει αναμενόμενη τιμή απόδοσης. Ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των πιθανών αποδόσεων ενός χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου, όπου οι σταθμίσεις αντιπροσωπεύουν τις πιθανότητες υλοποίησης κάθε αποτελέσματος. Άλλως, είναι η αναμενόμενη αξία ή ο μέσος όρος της πιθανολογούμενης κατανομής (probability distribution).Προσθήκη νέας απάντησης