Τι είναι Exotic options;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Exotic options;

Απαντήσεις

Ελληνικά: εξωτικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα απλά options ονομάζονται plain vanilla options. Αντίθετα, τα exotic οptions είτε είναι παραλλαγές στον τρόπο πληρωμής των plain vanilla options είτε είναι εντελώς διαφορετικά και κυρίως είναι σύνθετα προϊόντα. Τα πλέον γνωστά είναι τα εξής:

1) Barrier option. Συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης που θέτει φράγματα (περιορισμούς) σχετικά με την ευχέρεια αγοράς ή πώλησης. Η πληρωμή αυτού εξαρτάται από το εάν ή όχι το υποκείμενο μέσο (underlying instrument) έφθασε ή υπερέβη μία προκαθορισμένη τιμή φράγματος (barrier price). Ομοιάζει με ένα plain vanilla option με μόνη εξαίρεση την παρουσία μιας ή δύο τιμών εξάσκησης του δικαιώματος. Εάν η αγοραία τιμή του υποκειμένου μέσου φθάσει ή υπερβεί το φράγμα, δηλαδή την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (strike price) σε οποιοδήποτε σημείο πριν από τη λήξη, προξενεί τη δημιουργία ενός option με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά (στην περίπτωση ενεργοποίησης ενός knock-in-option) ή προκαλεί την κατάργηση ενός υπάρχοντος option (στην περίπτωση της απενεργοποίησης ενός knock-out-option). Διακρίνουμε τα: α) single barrier option που έχει ένα μόνο φράγμα το οποίο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος και β) double barrier option που έχει φράγματα σε κάθε πλευρά της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος δηλαδή το ένα είναι μεγαλύτερο από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος και το άλλο είναι μικρότερο. Τα barrier options προτιμούνται από τα απλά options διότι είναι φθηνότερα

2) Binary or digital option. Είναι ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης που διακανονίζεται τοις μετρητοίς και έχει μία διακεκομμένη πληρωμή. Υπάρχουν πολλές μορφές αυτού, οι κυριότερες όμως είναι δύο: α) ένα European cash-or-nothing binary που πληρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό εάν το option είναι στην εκπνοή του in the money δηλαδή όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται τίποτα β) ένα American cash-or-nothing binary που πληρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό εάν το option είναι επίσης in the money. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται τίποτα. Η διαφορά είναι ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει όχι μόνο στη λήξη αλλά και σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου εφόσον αυτό είναι in the money.

3) Compound option. Είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης επί ενός άλλου συμβολαίου (option-on-an-option). Μπορεί να είναι a call-on-a-call το οποίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει π.χ μέσα σε ένα μήνα ένα άλλο option που λήγει 6 μήνες μετά την εκπνοή του πρώτου option. Μπορεί, όμως, να είναι a put-on-a-call που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πωλήσει σε ένα μήνα ένα άλλο option που λήγει 6 μήνες μετά την εκπνοή του πρώτου option. Χρησιμοποιείται κύρια από επιχειρήσεις για να καλύψουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση εξαγοράς ξένων
επιχειρήσεων όταν η εξαγορά είναι αβέβαιη.

4) Asian option (or average price option, APO or average rate option, ARO) στο οποίο η αξία του διακανονισμού βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος και της μέσης τιμής του υποκειμένου μέσου σε επιλεγείσες ημέρες της ζωής του option, ή σε μια περίοδο που αρχίζει σε κάποια ημερομηνία μετά την έναρξη του συμβολαίου και λήγει στην εκπνοή του. Η θεωρητική αξία της μέσης τιμής συνήθως είναι μικρότερη από την αξία ενός απλού option διότι ομοιάζει με ένα option με μικρότερη αναμενόμενη ζωή.

5) Lookback option. Στην περίπτωση ενός lookback call παρέχει το δικαίωμα αγοράς του υποκειμένου μέσου στην μικρότερη τιμή που καταγράφηκε στη διάρκεια του συμβολαίου. Στην περίπτωση ενός lookback put δίνει το δικαίωμα πώλησης στην υψηλότερη τιμή που σημειώθηκε στη διάρκεια του συμβολαίου.

6) Contingent premium option. Μία σύμβαση στην οποία ο αγοραστής δεν πληρώνει premium εκ των προτέρων αλλά συμφωνεί να πληρώσει ένα προκαθορισμένο ποσό εάν το option είναι in-the-money στην εκπνοή του, δηλαδή στην περίπτωση ενός call όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου ή στην περίπτωση ενός put όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου.

7) Deferred strike option. Επιτρέπει στον αγοραστή να θέσει την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος σε ένα σταθερό ποσοστό επί της τιμής spot σε οποιονδήποτε χρόνο μετά την έναρξη του συμβολαίου. Εάν ο αγοραστής δεν θέσει την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος νωρίτερα, τότε αυτή καθορίζεται με βάση την τιμή spot στο τέλος της ανασταλείσας περιόδου εκκίνησης. Το option αυτό συνήθως αγοράζεται εάν ο αγοραστής εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο της μεταβλητότητας των τιμών είναι σχετικά μικρό.Προσθήκη νέας απάντησης