Τι είναι Exercise price ή Strike price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Exercise price ή Strike price;

Απαντήσεις

Exercise price ή Strike price είναι η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος στo συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option). Είναι η τιμή στην οποία ο δικαιούχος μπορεί να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) το υποκείμενο μέσο (underline instrument) που μπορεί να είναι π.χ ένα ομόλογο, μία μετοχή, κ.λ.π (βλέπε λέξη option). Στο European option η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη λήξη. Στο American option το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε μεταξύ της ημέρας αγοράς και της ημέρας της λήξης. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα American option, η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος για την αγορά 100 μετοχών της εταιρίας Χ είναι 5 δολάρια ανά μετοχή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να εξασκηθεί από την 20 Μαΐου μέχρι και την 25 Νοεμβρίου 2004 που είναι η ημερομηνία λήξης (expiration date). Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα. Εάν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου η πραγματική τιμή της μετοχής υπερβεί τα 5 δολάρια ανά μετοχή, ο δικαιούχος θα ασκήσει την κατάλληλη στιγμή το δικαίωμά του προς 5 δολάρια και θα καταγράψει πραγματοποιηθέν κέρδος εάν θελήσει να πωλήσει τις μετοχές που απέκτησε στην υψηλότερη τιμή που ισχύει στο χρηματιστήριο. Εάν, αντίθετα η χρηματιστηριακή τιμή πέσει κάτω από τα 5 δολάρια δεν τον συμφέρει να ασκήσει το δικαίωμά του οπότε θα πληρώσει μόνο προμήθεια στον εκδότη του συμβολαίου (issuer or writer).Προσθήκη νέας απάντησης