Τι είναι Exchange rate differential;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Exchange rate differential;

Απαντήσεις

Exchange rate differential είναι η διαφορά επιτοκίων στις τοποθετήσεις σε διαφορετικά νομίσματα. Σημαίνει και τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής (spot) και της προθεσμιακής τιμής (forward) σε μία πράξη ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap).Προσθήκη νέας απάντησης