Τι είναι Exchange for physicals (EFP);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Exchange for physicals (EFP);

Απαντήσεις

Exchange for physicals είναι η ανταλλαγή για φυσικά εμπορεύματα. Μία συναλλαγή στην οποία το ένα μέρος αγοράζει το φυσικό εμπόρευμα και ταυτόχρονα πωλεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και ο αντισυμβαλλόμενος κάνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πωλεί το φυσικό εμπόρευμα και ταυτόχρονα αγοράζει futures.Προσθήκη νέας απάντησης