Τι είναι European System of Accounts – ESA 1995;


Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995. Σύστημα ομοιόμορφων στατιστικών ορισμών και ταξινομήσεων με σκοπό την εναρμονισμένη ποσοτική περιγραφή των οικονομικών μεγεθών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Το ΕΣΛ 1995 είναι η παραλλαγή της Ε.Ε του διεθνούς Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών του 1993 (SNA 93).Προσθήκη νέας απάντησης