Τι είναι European Economic and Social Committee;


Πότε ιδρύθηκε το European Economic and Social Committee;

Απαντήσεις

Ελληνικά: Oικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕOΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστήθηκε το 1957 με την ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης και αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανώσεων εργοδοτών, μισθωτών και άλλων αντιπροσωπευτικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό, κοινωφελή, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα. Oι εθνικές αντιπροσωπείες είναι τριμερείς και απαρτίζουν σε επίπεδο ΕOΚΕ τις εξής 3 ομάδες: α) 1/3 η ομάδα των εργοδοτών, β) 1/3 η ομάδα των εργαζομένων, γ) 1/3 η ομάδα των διαφόρων δραστηριοτήτων (αγρότες, καταναλωτές, επιμελητήρια). Κάθε ομάδα έχει το προεδρείο της.

● Τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ με 344 μέλη με θητεία 4 ετών που μπορεί να ανανεωθεί που απολαύουν πλήρους πολιτικής ανεξαρτησίας. Ο αριθμός των μελών κατανέμεται ανά κράτος ως εξής:

24 μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο
21 μέλη: Ισπανία, Πολωνία
15 μέλη: Ρουμανία
12 μέλη: Bέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία
9 μέλη: Δανία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιθουανία και Σλοβακία 7 μέλη: Eσθονία, Λετονία και Σλοβενία
6 μέλη: Λουξεμβούργο και Κύπρος
5 μέλη: Μάλτα.

● Η ΕOΚΕ εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το γραφείο του που αποτελείται κατά το 1/3 από εκπροσώπους των ανωτέρω ομάδων. O Πρόεδρος είναι επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τα όργανα και ιδρύματα της Ε.Ε καθώς και με την εξωτερική εκπροσώπηση της ΕOΚΕ. Γίνεται επίσημα δεκτός από τους αρχηγούς των κρατών μελών. Την ΕOΚΕ συνδράμει η Γενική Γραμματεία της που αποτελείται από Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις.

● Για τη διετή περίοδο Οκτώβριος 2006 – Οκτώβριος 2008, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ εκλέχτηκε ο Δημήτρης Δημητριάδης που είναι και πρώτος αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

● Η ΕOΚΕ συγκεντρώνει τα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και είναι συμβουλευτικό όργανο. Η ολομέλεια αυτής υιοθετεί με απλή πλειοψηφία "γνώμες" και τις απευθύνει στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις "γνώμες" αυτές επεξεργάζονται τα Τμήματα της ΕOΚΕ που ασχολούνται με θέματα τα οποία καλύπτονται από τη Συνθήκη όπως: 1) οικονομικές, δημοσιονομικές και νομισματικές υποθέσεις, 2) εξωτερικές σχέσεις, εμπορική πολιτική και ανάπτυξη, 3) κοινωνικές, οικογενειακές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις, 4) περιβάλλον, δημόσια υγεία και κατανάλωση, 5) γεωργία και αλιεία, 6) περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και αστυφιλία, 7) βιομηχανία, εμπόριο, βιοτεχνία και υπηρεσίες, 8) μεταφορές και επικοινωνίες, 9) ενέργεια, πυρηνικές υποθέσεις και έρευνα.

● Για τα ζητήματα που η γνωμοδότηση της ΕOΚΕ είναι υποχρεωτική, η παράλειψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής να απευθυνθούν στην ΕOΚΕ συνεπάγεται ακυρότητα των πράξεών τους. Η ακυρότητα μπορεί να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον όχι όμως από την ΕOΚΕ.Προσθήκη νέας απάντησης