Τι είναι European Court of Auditors;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

European Court of Auditors σημαίνει Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην οδό Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι 12 του Λουξεμβούργου. Απαρτίζεται από ένα μέλος ανά κάθε χώρα με θητεία 6 ετών που είναι ανανεώσιμη και διαθέτει 800 περίπου υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών, των διοικητικών υπαλλήλων και των μεταφραστών. Τα μέλη εκλέγουν μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο για θητεία 3 ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Μετά τη διεύρυνση και για λόγους αποτελεσματικότητας, μπορεί να συνεδριάζει σε «τμήματα» με περιορισμένο αριθμό μελών για την έγκριση ορισμένων τύπων εκθέσεων ή γνωμών. Στον έλεγχό του υπάγονται τα ιδρύματα και άλλες αρχές της Ε.Ε, οι διοικήσεις των κρατών μελών αλλά και μη μελών ή οργανισμών που έλαβαν κοινοτική βοήθεια. Όλες αυτές οι αρχές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε έγγραφο και πληροφορία τους ζητηθεί και να δέχονται τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο απολαύει ανεξαρτησίας έναντι των κοινοτικών οργάνων και κάθε άλλης αρχής και στόχος του είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των κονδυλίων της Ε.Ε. Ειδικότερα, ελέγχει εάν τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα έννομη τάξη της Ε.Ε και εάν είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς κανόνες και τις αρχές που διέπουν τη σύνταξη των προϋπολογισμών. Εξετάζει επίσης, εάν έχει βελτιωθεί η χρηματοοικονομική διαχείριση των ελεγχόμενων αρχών, εάν οι λογαριασμοί τους είναι αξιόπιστοι και εάν υπάρχουν ανωμαλίες και απάτες. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο πιστοποιητικά (statements of assurance) περί της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της νομιμότητας και κανονικότητας των ελεγχομένων συναλλαγών. Δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Έκθεση εγκρίνεται κάθε Νοέμβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ε.Σ. έχει την ευχέρεια της σύνταξης ειδικών εκθέσεων για εξειδικευμένους τομείς διαχείρισης, της παροχής υποχρεωτικών συμβουλών πριν από την υιοθέτηση εγγράφων σχετικών με χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και με τους ίδιους πόρους της Ε.Ε. και γνωμοδότησης για προτάσεις νόμων που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ε.Ε.Προσθήκη νέας απάντησης