Τι είναι European Convention;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης η οποία κατάρτισε το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ε.Σ) της Νίκαιας (7/8/9-12-2000) εξέφρασε την επιθυμία να αρχίσει ευρεία συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Το Ε.Σ του Λάακεν στις 15.12.2001 ενέκρινε τη δήλωση για το μέλλον της Ε.Ε και αποφάσισε να συγκαλέσει μία Ευρωπαϊκή Συνέλευση για την προπαρασκευή των μεταρρυθμίσεων του πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε, δηλαδή των Συνθηκών. Η Συνέλευση επιφορτίσθηκε με την υποβολή προτάσεων σε τρεις άξονες: α) η επίτευξη της προσέγγισης των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς β) η οργάνωση του πολιτικού βίου και του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου σε μια διευρυμένη Ένωση και γ) η Ε.Ε παράγοντας σταθερότητας και πρότυπο για τη νέα παγκόσμια τάξη.

• Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση συγκροτήθηκε από 1) ένα Προεδρείο, με Πρόεδρο τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερύ Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν και Αντιπροέδρους τους πρώην Πρωθυπουργούς της Ιταλίας Τζουλιάνο Αμάτο και του Βελγίου Ζαν-Λυκ Ντεάν, δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, τρεις αντιπροσώπους της προεδρίας της Ε.Ε και ένα προσκεκλημένο από τις υποψήφιες χώρες β) μέλη που ήσαν ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι που ορίσθηκαν από το Ε.Σ, είκοσι οκτώ αντιπρόσωποι των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, δέκα έξη αντιπρόσωποι των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πενήντα έξη αντιπρόσωποι των κοινοβουλίων των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών και δύο αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κατηφόρης και από το Φεβρουάριο του 2003 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου ενώ την Ελληνική Βουλή οι Παρασκευάς Αυγερινός και Μαριέττα Γιαννάκου.

• Το πρόγραμμα εργασιών προέβλεπε ένα στάδιο ακροάσεων, ένα προβληματισμού με τη σύγκριση και αξιολόγηση των απόψεων και ένα στάδιο προτάσεων.

• Στο πλαίσιο της Συνέλευσης λειτούργησαν ομάδες εργασίες για την αρχή της επικουρικότητας, τη νομική προσωπικότητα της Ε.Ε, το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις συνθήκες της Ε.Ε, την οικονομική και νομισματική πολιτική, τις επικουρικές αρμοδιότητες με τις οποίες η Ε.Ε συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, την απλούστευση των διαδικασιών και μέσων της Ένωσης, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την κοινωνική Ευρώπη. Οι προτάσεις των ομάδων εργασίας εισήγοντο για συζήτηση, σύνθεση και λήψη απόφασης στην ολομέλεια της Συνέλευσης.

• Για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών υπήρχε ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων (φόρουμ) ανοικτό στους κοινωνικούς εταίρους, τους οικονομικούς κύκλους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

• Το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, που κατάρτισε η Συνέλευση, υποβλήθηκε στις 20 Ιουνίου του 2003 στο Ε.Σ της Θεσσαλονίκης επί Ελληνικής Προεδρίας.

Το Ε.Σ αποφάσισε όπως το Σχέδιο χρησιμεύσει σαν βάση των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στη Διακυβερνητική Διάσκεψη (βλέπε όρο Intergovernmental Conference).Προσθήκη νέας απάντησης