Τι είναι Eurojust;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ευρωδικαιοσύνη ή Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία. Συστάθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 και είναι ένας ευρωπαϊκός φορέας που ενισχύει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών με τη λήψη, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαρθρωτικών μέτρων που διευκολύνουν το βέλτιστο συντονισμό των ερευνών και των διώξεων στο έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι κυριότεροι στόχοι της είναι:

◙ να προωθεί και να βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, όσον αφορά τις έρευνες και τις διώξεις εντός των κρατών μελών
◙ να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, διευκολύνοντας ιδίως την υλοποίηση της διεθνούς δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτήσεων έκδοσης
◙ να υποστηρίζει με άλλους τρόπους τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεών τους.Προσθήκη νέας απάντησης