Τι είναι EuroDAC;


Τι σημαίνει EuroDAC (European Design Automation Conference);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

European Design Automation Conference σημαίνει Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την Αυτοματοποίηση του Σχεδιασμού. Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ζητούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών. Ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό του Συμβουλίου Νο 2725/11.12.2000 για την εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου της 15.6.1990. Στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με την αρχειοθέτηση, τη σύγκριση και τη διαγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επιτρέπει στα κράτη μέλη την ταυτοποίηση όσων υποβάλλουν αίτηση παροχής ασύλου και των προσώπων που έχουν εισέλθει παράνομα στην Ε.Ε. Αποτελείται από μία κεντρική μονάδα που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και διαθέτει μία βάση δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένα σύστημα για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών και της βάσης δεδομένων. Στη βάση αποθηκεύονται, εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα το κράτος μέλος καταγωγής, το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου ή στο οποίο εισήλθε παράνομα ο μετανάστης, το φύλο και ο αριθμός καταχώρισης. Από τη βάση δεδομένων προκύπτει εάν ο αιτών έχει υποβάλλει αίτηση ασύλου στο παρελθόν και σε ποιο κράτος μέλος ή εάν έχει συλληφθεί στο παρελθόν σαν λαθρομετανάστης σε άλλο κράτος μέλος.Προσθήκη νέας απάντησης