Τι είναι Euroclear;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Euroclear;

Απαντήσεις

Είναι διεθνές σύστημα θεματοφυλακής, διακανονισμού και συμψηφισμού διασυνοριακών συναλλαγών σε εμπορεύματα, ομόλογα και μετοχές. Ιδρύθηκε το 1968 από τράπεζες και διαπραγματευτές χρεογράφων με έδρα τις Βρυξέλλες. Ειδικεύεται κύρια στο διακανονισμό και τη θεματοφυλακή ευρωομολόγων. Το Μάρτιο του 2000 ανακοινώθηκε ότι από 10.1.2001 το Euroclear συγχωνεύεται με το γαλλικό αποθετήριο Sicovam. H συμφωνία υπεγράφη την 21.9.2000 και όρισε ότι η Sicovam SA γίνεται θυγατρική της Euroclear Bank, που είναι θυγατρική της Euroclear, και μετονομάζεται σε Euroclear France. Oι μέτοχοι της Σικοβάμ κατέχουν το 16,67% της Euroclear Crearance System plc. H Tράπεζα της Γαλλίας συμφώνησε να πωλήσει το 40% της Σικοβάμ που κατείχε στους Γάλλους χρήστες. H Euroclear Bank έχει δικαίωμα να εξαγοράσει το 20% της Clearnet. H Euroclear Bank με μετοχικό κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει αναλάβει τους λειτουργικούς και τραπεζικούς ρόλους της Morgan Guarantee γεγονός που ενίσχυσε το ρόλο του συστήματος Euroclear. Mε την ανωτέρω συγχώνευση δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο στον κόσμο σύστημα διακανονισμού και θεματοφυλακής χρεογράφων με ετήσιο όγκο εγχωρίων και διεθνών συναλλαγών που φθάνει τα 100.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Euroclear Bank προσφέρει υπηρεσίες για χρεόγραφα σε περισσότερες από 25 αγορές μετοχικών τίτλων και 30 αγορές ομολόγων. Η Euroclear France είναι το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (CSD) για την Γαλλική αγορά, η Euroclear Nederland είναι το CSD για την αγορά των Κάτω Χωρών και η CRESTCo, που μετονομάσθηκε σε Euroclear UK & Ireland, είναι το CSD για τις αγορές ομολόγων και μετοχών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.Προσθήκη νέας απάντησης