Τι είναι Eurobond and eurodollar bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Eurobond και eurodollar bond;

Απαντήσεις

Είναι το ευρωομόλογο και το ευρωδολαριακό ομόλογο.

◘ Ευρωομόλογο (eurobond) είναι ένα μεσο-μακροπρόθεσμο ομόλογο που: α) η έκδοσή του ανατίθεται συνήθως σε μία διεθνή κοινοπραξία επενδυτικών τραπεζών β) προσφέρεται ταυτόχρονα σε επενδυτές πολλών χωρών και γ) εκδίδεται και διαπραγματεύεται έξω από τη δικαιοδοσία ενός ενιαίου νομίσματος ή εκφράζεται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό της χώρας στην οποία εκδίδεται. Ένα ευρωομόλογο συνήθως διαφοροποιείται ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο εκδίδεται. Τα ευρωομόλογα είναι ελκυστικά για τους επενδυτές διότι έχουν μικρή ονομαστική αξία και μεγάλη ρευστότητα. Είναι, όμως συμφέροντα και για τους εκδότες, διότι παρέχουν ευελιξία ως προς την επιλογή της χώρας στην οποία προσφέρονται ανάλογα με τις κανονιστικές της ρυθμίσεις και ιδιαίτερα την αποφυγή της φορολογίας ενώ έχουν την ευχέρεια να εκδίδουν αυτά στο νόμισμα που προτιμούν. Τα ευρωομόλογα εκδίδονται από κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς ή μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

◘ Ευρωδολαριακό ομόλογο (eurodollar bond) είναι μια μορφή ευρωομολόγου που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ. Μπορεί να εκδοθεί σε κάθε χώρα εκτός των ΗΠΑ. Για παράδειγμα εκδίδεται στην Ιαπωνία από μία εταιρία της Αυστραλίας.Προσθήκη νέας απάντησης