Τι είναι Euro counterfeit deterrence centres;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Euro counterfeit deterrence centres;

Απαντήσεις

Είναι κέντρα αποτροπής της παραχάραξης του ευρώ.

Τα κέντρα αυτά είναι τα εξής:

►Counterfeit Analysis Centre,CAC
(Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων, ΚΑΠΤ)
Έχει σαν αποστολή την ενοποίηση της τεχνικής ανάλυσης των στοιχείων που αναφέρονται σε πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Με έδρα την ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2002. Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση των νέων πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που λαμβάνονται από τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης. Αναλύει ιδιαίτερα παραχαράξεις που θεωρούνται επικίνδυνες είτε λόγω του σημαντικού αριθμού αυτών ή επειδή η ποιότητά τους είναι απογοητευτική. Στελεχώνεται με ειδικούς στην καταπολέμηση των παραχαράξεων, ειδικευμένους τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό.

►Counterfeit Currency Database, CCD
(Βάση Δεδομένων Πλαστών Τραπεζογραμματίων, ΒΔΠΤ)
Έχει έδρα την ΕΚΤ όπου καταχωρούνται όλες οι νέες περιπτώσεις πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ. Μια πρώτη έρευνα και ταξινόμηση των πλαστών γίνεται από τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης τα οποία στη συνέχεια αποστέλλουν στη Φραγκφούρτη τα σχετικά στοιχεία. Το CAC προβαίνει στην τελική επεξεργασία και ταξινόμηση και τα στοιχεία καταχωρούνται στο CCD. Όλα τα στοιχεία αυτού είναι διαθέσιμα στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Το CAC συνεργάζεται με τις Αστυνομίες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, με την Europol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επιθυμητή η συνεργασία των αρμόδιων αρχών όχι μόνο των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ αλλά και των κρατών εκτός Ε.Ε διότι το ευρώ σαν διεθνές νόμισμα κυκλοφορεί και έξω από τα όρια της Ευρωζώνης.

►Counterfeit Monitoring System, CMS
(Σύστημα Παρακολούθησης Πλαστών Νομισμάτων, ΣΠΠΝ)
Περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Ανάλυσης (ΕΚΑ, NAC) και τη Βάση Δεδομένων Πλαστών Τραπεζογραμματίων (ΒΔΠΤ, CCD). Τα συστήματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με μία βάση μέσω του Internet.

Σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ λειτουργεί με την ευθύνη της Αστυνομίας:

►National Analysis Centre, NAC
(Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης, ΕΚΑ)
Στο ΕΚΑ διαβιβάζονται όλα τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ για ανάλυση και πρώτη ταξινόμηση. Αυτό με τη σειρά του αποστέλλει στο Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων (ΚΑΠΤ) τις πιο σημαντικές περιπτώσεις πλαστών τραπεζογραμματίων συνοδευόμενες από σχετική αναφορά. Το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης συνεργάζεται στενά με την εθνική κεντρική τράπεζα η οποία του διαβιβάζει όλα τα πλαστά τραπεζογραμμάτια.

►National Analysis Centre for Coins, NACC (Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων ΕΚΑΚ)

Στο ΕΚΑΚ οποίο παραδίδονται τα παραχαραγμένα κέρματα για ανάλυση. Για τα κέρματα έχει ιδρυθεί:

►το European Technical and Scientific Centre, ETSC (Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο, ΕΤΕΚ)
Έχει έδρα το Νομισματοκοπείο του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας στο Πεσάκ. Εκεί συγκεντρώνονται και ταξινομούνται τα παραχαραγμένα κέρματα που αποστέλλονται από τα Eθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερμάτων. Αναλύει ιδιαίτερα παραχαράξεις που θεωρούνται επικίνδυνες είτε λόγω του σημαντικού αριθμού αυτών ή επειδή η ποιότητά τους είναι απογοητευτική.

►το National Counterfeit Centre, NCC (Εθνικό Κέντρο Παραχάραξης)
Έχει την ευθύνη σε κάθε κράτος μέλος του συνδέσμου με την ευρωπαϊκή βάση παραχαραγμένων κερμάτων στην οποία διαβιβάζει τις σημαντικές περιπτώσεις κίβδηλων ή παραχαραγμένων κερμάτων. Στη Διεύθυνση Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδος λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Παραχάραξης για την Ελλάδα.

►Η ΕΚΤ συμφώνησε να συσταθεί υπό την αιγίδα των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10 Governors) το Διεθνές Κέντρο για την Αποτροπή των Παραχαράξεων (International Counterfeit Deterrence Centre, ICDC) αποτελούμενο από προσωπικό της ΕΚΤ και στελέχη άλλων κεντρικών τραπεζών. Είναι ο φορέας τεχνικής υποστήριξης για τη διεθνή κοινότητα και ο τόπος διεθνών επαφών για το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο του αγώνα κατά των παραχαράξεων ενώ πραγματοποιεί επιπρόσθετα ελέγχους σε φωτοτυπικά μηχανήματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρουν μηχανισμό που συμβάλλει στην αποτροπή των παραχαράξεων.Προσθήκη νέας απάντησης