Τι είναι EUREX;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος EUREX;

Απαντήσεις

EUREX είναι η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για παράγωγα προϊόντα εκπεφρασμένα σε ευρώ που προέκυψε το 1998 μετά τη συγχώνευση του γερμανικού DTB (Deutsche Terminbörse) και του ελβετικού SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange). To EUREX είναι μία εταιρία που ανήκει κατά 50% σε κάθε μία από τις συγχωνευθείσες εταιρίες. Οι συναλλαγές της διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής διαπραγματευτικής πλατφόρμας ενώ προσφέρει και υπηρεσίες διακανονισμού με τη θυγατρική της Εurex Clearing AG. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μία συγκεντρωτική, διασυνοριακή διαχείριση του κινδύνου. Από 1.2.2004 λειτουργεί και στην αγορά των ΗΠΑ με τη θυγατρική της Eurex US η οποία προσφέρει σε επενδυτές όλων των χωρών παράγωγα προϊόντα εκπεφρασμένα σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ.

Μεταξύ των παραγώγων (Derivatives) που προσφέρει είναι τα παράγωγα επιτοκίου (Interest Rate Derivatives), τα παράγωγα μετοχών (Equity Derivatives), τα δεικτοποιημένα παράγωγα μετοχών (Equity Index Derivatives), τα δεικτοποιημένα παράγωγα μεταβλητότητας (Volatility Index Derivatives), τα παράγωγα σχετικά με κεφάλαια διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές (Exchange Traded Funds® Derivatives), τα πιστωτικά παράγωγα (Credit Derivatives) και τα δεικτοποιημένα με τον πληθωρισμό παράγωγα (Inflation Linked Derivatives).

Eκτός από τα παράγωγα το Εurex προσφέρει και τα εξής προϊόντα: α) 120 τύπους ομολόγων σταθερού εισοδήματος μέσω της θυγατρικής του Eurex bonds β) συμφωνίες επαναγοράς ή επαναπώλησης χρεογράφων (repos and reverse repos) με τη θυγατρική του Eurex Repo. Ο συνολικός αριθμός των τραπεζών που διαπραγματεύονται σε αυτή την ηλεκτρονική αγορά των repos έφθασε, το 2004, τις 155 από εννέα διαφορετικές χώρες ενώ το ίδιο έτος τα συμβόλαια σε αξία αυξήθηκαν κατά 31% γ) λειτουργία των χρηματιστηρίων και των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων στη Φινλανδία, Εσθονία και Λετονία μέσω της θυγατρικής του HEX Group που αποτελείται από την μητρική εταιρία HEX plc και αρκετές θυγατρικές μεταξύ των οποίων είναι η Helsinki Exchanges, το Finnish Central Securities Depository, το Talin Stock Exchange Group και το Riga Stock Exchange Group δ) χρηματιστήριο ενεργειακών προϊόντων με τη θυγατρική του EEX (European Energy Exchange) ε) την 20.12.2007 το Eurex ολοκλήρωσε την εξαγορά του Διεθνούς Χρηματιστηρίου Χρεογράφων (International Securities Exchange, Inc. ISE) το οποίο κατέστη θυγατρική εταιρία του Eurex κατά 100%. Το νέο μέλος του ομίλου Eurex λειτουργεί διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (electronic trading platforms) και αποτελείται από ένα χρηματιστήριο συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options exchange) και από ένα χρηματιστήριο μετοχών (stock exchange). Με τον τρόπο αυτό το παγκόσμιο δίκτυο ρευστότητας του Eurex επεκτάθηκε στις ΗΠΑ και σε προϊόντα που είναι εκπεφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ.

Σήμερα, το Eurex συνδέεται με 700 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και ο όγκος διαπραγμάτευσης υπερβαίνει το 1,5 δισεκατομμύρια συμβόλαια το χρόνο.Προσθήκη νέας απάντησης