Τι είναι EU-OSHA;


Τι είναι ο οργανισμός European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία κατά την Εργασία (EΟΑΥΕ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1975 και έχει τη έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη το ευρύ φάσμα προβλημάτων ασφάλειας και υγείας στον τομέα της εργασίας (ΑΥΕ) που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Για το λόγο αυτό συστάθηκε ο ΕΟΑΥΕ με στόχο τη συγκέντρωση και την αμοιβαία ανταλλαγή του εκτεταμένου, σε ευρωπαϊκή βάση, πεδίου γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα με την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ιστοσελίδων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα δραστήριο πρόγραμμα δημοσιεύσεων που καλύπτει από εκθέσεις ειδικής πληροφόρησης έως υλικό εκστρατείας. Ο ΕΟΑΥΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα εργατικά συνδικάτα, οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Προσθήκη νέας απάντησης