Τι είναι Έσοδο;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Έσοδο (Income);

Απαντήσεις

Έσοδο είναι κάθε αύξηση που παρουσιάζουν τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπό τη μορφή αύξησης στοιχείων του Ενεργητικού ή μείωσης των Υποχρεώσεων που οδηγούν σε αυξήσεις της Καθαρής Θέσης, εκτός αυτών που πηγάζουν από εισφορές των φορέων.Προσθήκη νέας απάντησης