Τι είναι Escrow agreement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Escrow agreement;

Απαντήσεις

Escrow agreement ονομάζεται η σύμβαση που ορίζει τις διαδικασίες τερματισμού του συμβολαίου όπως οι διαδικασίες παράδοσης του πηγαίου κώδικα και των δεδομένων ενός μηχανογραφικού συστήματος. Γενικά, έχει σαν αντικείμενο ιδιοκτησιακά δικαιώματα, χρήματα, ακίνητα ή χρεόγραφα που κατατίθενται σε ένα τρίτο πρόσωπο (the escrow agent) μέχρι να υλοποιηθεί όρος της σύμβασης. Για παράδειγμα, μία εταιρία παραγωγής ενός λογισμικού απαγορεύει στους αγοραστές να το διαθέσουν σε τρίτους. Η σύμβαση επιπρόσθετα ορίζει ότι σε περίπτωση πτώχευσης ή για οιονδήποτε άλλο λόγο παύσης λειτουργίας της εταιρίας λογισμικού, οι αγοραστές καθίστανται πλήρως κύριοι του πωληθέντος λογισμικού και μπορούν να το διαθέσουν σε τρίτους. Το καθεστώς αυτό της κατάθεσης σε τρίτο του δικαιώματος λήγει εφόσον υλοποιηθεί ο όρος της σύμβασης δηλαδή η εταιρία λογισμικού παύσει να υπάρχει.Προσθήκη νέας απάντησης