Τι είναι ERM και ERM-II;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ERM και ERM-II;

Απαντήσεις

Είναι ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ και ΜΣΙ Νο. 2).

● Ο ΜΣΙ (Exchange Rate Mechanism) ήταν το κυριότερο συστατικό του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή την 13.3.1979. Με βάση αυτόν καθορίζονταν μία κεντρική ισοτιμία έναντι του ECU και στη συνέχεια προέκυπτε μία σειρά διμερών ισοτιμιών με όρια διακύμανσης ± 2,25%, πλην ορισμένων νομισμάτων που είχαν ± 6% και από 2.8.1993 ± 15%. Η Ελλάδα εισήλθε στο ΜΣΙ από τις 16.3.1998 με κεντρική ισοτιμία 1 ECU = 357 δραχμές και με όριο διακύμανσης ± 15%. Ο βασικός στόχος του μηχανισμού μετά την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς ήταν η αντιμετώπιση των κινδύνων από πραγματικές αποκλίσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών της E.E που δεν θα μετείχαν στην ONE. Tέτοιες αποκλίσεις μπορούσαν να διακόψουν τα εμπορικά ρεύματα μεταξύ των κρατών μελών.

● Ο ΜΣΙ Νο 2 (Exchange Rate Mechanism - ΙΙ) αντικατέστησε το ΜΣΙ και λειτούργησε προαιρετικά από την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ (1.1.1999) για τα κράτη μέλη σε παρέκκλιση. O MΣI Nο 2 αποτελεί κριτήριο σύγκλισης (βλ. λέξη convergence criteria), βοηθά τα εκτός της ζώνης του ευρώ κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν να ακολουθήσουν πολιτική σταθερότητας και να ενισχύσουν τη σύγκλιση και με τον τρόπο αυτό να καταστήσουν αποτελεσματικές τις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν το ευρώ. O μηχανισμός προσφέρει στα κράτη αυτά στοιχεία αναφοράς για την άσκηση ορθής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και συμβάλει στην προστασία τους από πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος. Στην τελευταία περίπτωση ο MΣI βοηθά τα εκτός της ζώνης κράτη μέλη να συνδυάζουν τα κατάλληλα αντίμετρα, περιλαμβανομένης της πολιτικής επιτοκίων και των συντονισμένων παρεμβάσεων στις αγορές. Για την εξασφάλιση της διακύμανσης των ισοτιμιών στα συμφωνηθέντα όρια, προβλέπονται παρεμβάσεις στις αγορές μέσα στα όρια (intramarginal interventions) ή στα όρια (interventions at the margin). Για τις παρεμβάσεις μέσα στα όρια, υφίσταται μία αυτόματη και απεριόριστη παροχή πολύ βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης (Very Short-Term Financing, VSTF) και χρηματοδότηση των παρεμβάσεων μέσω συναλλαγών στο τέλος της ημέρας και μέσω FX swaps. Στις παρεμβάσεις στις αγορές συμμετέχουν η ΕΚΤ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ που μετέχουν στο ΜΣΙ-ΙΙ. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διακανονισμού, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η μέθοδος πληρωμή μετά από πληρωμή (payment after payment) ενώ για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ που μετέχουν στο ΜΣΙ-ΙΙ η μέθοδος αυτή είναι υποχρεωτική όταν ενεργούν σαν ανταποκριτές της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και προαιρετική όταν διακανονίζουν παρεμβάσεις στα όρια που πραγματοποίησαν μόνες τους.

Στο ΜΣΙ - 2 αρνήθηκαν να μετάσχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. Προσχώρησαν από 1.1.1999 α) η Δανία με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 7,46038 Κορώνες Δανίας, με όριο διακύμανσης από την κεντρική ισοτιμία ± 2,25%, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τις 7,62824 κορώνες και κατώτατο τις 7,29252 κορώνες και β) η Ελλάδα με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 353,109 Δραχμές και με όριο διακύμανσης ± 15%, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τις 406,075 Δραχμές και κατώτατο τις 300,143 δραχμές. Από την 17.1.2000 ορίσθηκε νέα κεντρική ισοτιμία και ένα ευρώ ήταν ίσο με 340,75 Δραχμές. Τα υποχρεωτικά όρια παρέμβασης ήσαν 391,863 και 289,628 Δραχμές. Η νέα κεντρική ισοτιμία αποτέλεσε από 1.1.2001 (ημέρα εισόδου της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ) τον αμετάκλητο συντελεστή μετατροπής έναντι του ευρώ. Από την ημερομηνία αυτή η Ελλάδα έπαψε να μετέχει στο ΜΣΙ Νο 2.

Την 27.6.2004 το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ζώνης του ευρώ (Eurogroup), ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και οι Υπουργοί και οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών το νόμισμα των οποίων μετέχει στο ΜΣΙ αποφάσισαν όπως η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία ενταχθούν στο ΜΣΙ Νο 2 ενώ για τις υπόλοιπες χώρες της διεύρυνσης που επιθυμούν να ενταχθούν θα αποφάσιζε αργότερα. Και τα τρία κράτη μέλη εντάχθηκαν με όριο διακύμανσης ± 15% από την ορισθείσα κεντρική ισοτιμία τους έναντι του ευρώ ενώ την 28.6.2004 ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ το ανώτερο και το κατώτερο όριο των υποχρεωτικών παρεμβάσεων. Πιο αναλυτικά:

α) η Εσθονία, εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 15,6466 Κορώνες Εσθονίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τις 17,9936 κορώνες και κατώτατο τις 13,2996 Κορώνες

β) η Λιθουανία εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 3,45280 Λίτας Λιθουανίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τις 3,97072 Λίτας και κατώτατο τις 2,93488 Λίτας

γ) η Σλοβενία εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 239,640 Τόλαρ Σλοβενίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τα 275,586 Τόλαρ και κατώτατο τα 203,694 Τόλαρ. Από 1.1.2007 εξήλθε του μηχανισμού διότι εντάχτηκε στη ζώνη του ευρώ.

Την 29.4.2005 το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ζώνης του ευρώ (Eurogroup), ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και οι Υπουργοί και οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών το νόμισμα των οποίων μετέχει στο ΜΣΙ αποφάσισαν όπως η Κύπρος, η Λετονία και η Μάλτα ενταχθούν στο ΜΣΙ Νο 2 με όριο διακύμανσης ± 15% από την ορισθείσα κεντρική ισοτιμία τους έναντι του ευρώ ενώ την 2.5.2005 η ΕΚΤ ανακοίνωσε το ανώτερο και το κατώτερο όριο των υποχρεωτικών παρεμβάσεων. Πιο αναλυτικά:

α) η Κύπρος, εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 0,585274 Λίρες Κύπρου, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης τις 0,673065 Λίρες και κατώτατο τις 0,497483 Λίρες. Από 1.1.2008 εξήλθε του μηχανισμού διότι εντάχτηκε στη ζώνη του ευρώ

β) η Λετονία εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 0,702804 Λατ Λετονίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης το 0,808225 Λατ και κατώτατο το 0,597383 Λατ

γ) η Μάλτα εντάχτηκε με κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 0,429300 Λίρες Μάλτας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης το 0,493695 Λίρες και κατώτατο το 0,364905 Λίρες. Από 1.1.2008 εξήλθε του μηχανισμού διότι εντάχτηκε στη ζώνη του ευρώ.

Την 25.11.2005 το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ζώνης του ευρώ (Eurogroup), ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και οι Υπουργοί και οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών το νόμισμα των οποίων μετέχει στο ΜΣΙ αποφάσισαν όπως η Σλοβακία ενταχθεί στο ΜΣΙ Νο 2 με όριο διακύμανσης ± 15% από την ορισθείσα κεντρική ισοτιμία τους έναντι του ευρώ ενώ την 28.11.2005 η ΕΚΤ ανακοίνωσε το ανώτερο και το κατώτερο όριο των υποχρεωτικών παρεμβάσεων. Πιο αναλυτικά: κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 38.4550 Κορώνες Σλοβακίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης 44,2233 Κορώνες και κατώτατο 32,6868 Κορώνες. Την 16.3.2007 καθορίσθηκε από την Ε.Ε, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία νέα κεντρική ισοτιμία της Κορώνας Σλοβακίας ενώ την 19.3.2007 η ΕΚΤ ανακοίνωσε το ανώτερο και το κατώτερο όριο των υποχρεωτικών παρεμβάσεων. Πιο αναλυτικά: κεντρική ισοτιμία 1 ευρώ = 35,4424 Κορώνες Σλοβακίας, ανώτατο όριο υποχρεωτικής παρέμβασης 40,7588 Κορώνες και κατώτατο 30,1260 Κορώνες.Προσθήκη νέας απάντησης