Τι είναι Equity swap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity swap;

Απαντήσεις

Equity swap ονομάζεται μία σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων για την ανταλλαγή δύο διαφορετικών χρηματοροών (cash flows) στη διάρκεια της σύμβασης. Αποτελεί ένα παράγωγο προϊόν που ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει στον άλλο την απόδοση μιας μετοχής ή ενός χρηματιστηριακού μετοχικού δείκτη ενώ ο έτερος των αντισυμβαλλόμενων πληρώνει ένα σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.Προσθήκη νέας απάντησης