Τι είναι Equity securities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity securities;

Απαντήσεις

Equity securities είναι οι μετοχικοί τίτλοι. Εκφράζουν την κατοχή μεριδίου κυριότητας σε μια εταιρία. Αποτελούνται από μετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια, μη εισηγμένες μετοχές και άλλες μορφές συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων εισπράττουν κάθε χρόνο μετρητά με τη μορφή μερίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης