Τι είναι Equity repo;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity repo;

Απαντήσεις

Equity repo ονομάζονται οι συμφωνίες πώλησης με επαναγορά στο μέλλον (repos) όταν το υποκείμενο χρεόγραφο είναι ένας μετοχικός τίτλος όπως οι απλές μετοχές.Προσθήκη νέας απάντησης