Τι είναι Equities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equities;

Απαντήσεις

Equities ονομάζονται τα χρεόγραφα με τη μορφή κοινών ή προνομιούχων μετοχών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων μετοχών ή άλλου τύπου χρεογράφων και πιστοποιητικών όπως για παράδειγμα το αμερικανικό ADR (βλέπε όρο American Depositary Receipt) που αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε μια επιχείρηση και κατά συνέπεια την αξίωση αναλογικής συμμετοχής στα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη αυτής υπό τη μορφή λήψης μερίσματος. Σημαίνει και το σύνολο του ενεργητικού μείον το σύνολο του παθητικού μιας εταιρίας που ονομάζεται εν προκειμένω shareholders’s equity. Μία σημαντική διαφορά μεταξύ του equity και του χρέους είναι ότι για το πρώτο δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής από τον εκδότη.Προσθήκη νέας απάντησης