Τι είναι EPC;


Τι είναι European Payments Council (EPC);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Συμβούλιο Συστημάτων Πληρωμών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 με πρωτοβουλία ευρωπαϊκών τραπεζών και εδρεύει στην οδό Τερβιερέν 12 των Βρυξελλών. Αποτελείται από 64 μέλη των Ενώσεων του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Τομέα (European Credit Sector Associations, ECSAs) που περιλαμβάνει εθνικές ενώσεις και εμπορικές, αποταμιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες. Συμβάλλει στην προώθηση της δημιουργίας ενιαίου χώρου πληρωμών για τη ζώνη του ευρώ (Single Euro Payments Area) και εκφράζει τις απόψεις της τραπεζικής κοινότητας για σημαντικά θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων πληρωμών και ιδιαίτερα τα κοινά πρότυπα και τις άριστες πρακτικές στα συστήματα πληρωμών και κύρια τις μεταφορές πιστώσεων, τις άμεσες χρεώσεις, τις κάρτες και γενικότερα τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Κύριο στόχο έχει τον προσδιορισμό των μελλοντικών συστημάτων και μέσων πληρωμών για να εξασφαλίσει τον προοδευτικό μετασχηματισμό της ζώνης του ευρώ σε ένα ενιαίο χώρο πληρωμών όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να πραγματοποιεί διασυνοριακές πληρωμές με την ίδια ευκολία και με το ίδιο κόστος όπως για τις εγχώριες. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Στα πλαίσια του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (βλέπε όρο SEPA, Single Euro Payments Area) το EPC θέτει τους επιχειρηματικούς κανόνες, διαμορφώνει τα πρότυπα και τις πολιτικές και παρακολουθεί με αυστηρότητα την τήρηση του χρονοδιαγράμματος από τα μέλη του.Προσθήκη νέας απάντησης